ניהול סיכונים כולל – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס

קבוצת שטראוס גיבשה מדיניות ונהלים רשמיים ואחידים בתחום ניהול הסיכונים לעסקים (ERM), המבוססים על מתודולוגיית ניהול הסיכונים של .COSO המדיניות שגובשה, מתבססת על Benchmark רלוונטי ומודלים מקובלים, לצד התאמות ספציפיות (tailor-made) למבנה הארגוני והתרבותי בקבוצת שטראוס.

חזון ניהול הסיכונים הקבוצתי הינו לעודד נטילת סיכונים מחושבת תוך ניהול נכון של אותם סיכונים, ומתאפיין בעקרונות הבאים:

  • ניהול סיכונים כתהליך "נושם" המוטמע בהתנהלות העסקית השוטפת;
  • ניצול הזדמנויות עסקיות עם תמיכה נאותה בקבלת החלטות סיכון;
  • קיום תרבות סיכון נאותה וחזקה, המאופיינת ב"טון בצמרת" (Tone at the top);
  • מבנה תאגידי התומך בהוצאת מסגרת העבודה אל הפועל;
  • המשך פיתוח מסגרת ניהול סיכונים מובילה בענף בישראל, תוך אימוץ היבטים מתאימים מהפרקטיקה הענפית-גלובלית

קבוצת שטראוס מבצעת תהליכים שנתיים ורב שנתיים למיפוי סיכונים, כאשר הסיכונים נחלקים לקבוצות סיכון ראשיות של: פיננסים, אסטרטגיה, תפעול וציות, וכן לקבוצות סיכונים משניות הכוללות סיכונים הקשורים בפעילותה של הקבוצה בתחומי איכות ובטיחות מזון, טרנדים צרכניים, ייצור, רגולציה ועוד.

שגרות ניהול הסיכונים בקבוצת שטראוס כוללות זיהוי מדידה והערכה של סיכונים (המתבצעים בתהליכים שנתיים ורב שנתיים), ניטור בקרה והפחתה (המתבצעים באופן שוטף) וכן דיווח להנהלה ולדירקטוריון הקבוצה במועדים שנקבעו מראש. בנוסף בנתה הקבוצה תוכנית הדרכות סדורה בנושא ניהול סיכונים והקימה פורום סיכונים חודשי לרמת המטה והחברות הבנות כחלק ממהלך כולל לחיזוק תרבות הסיכון בקבוצה.

במסגרת תהליך ניהול הסיכונים הכולל, הקבוצה הגדירה את סבירותו של כל סיכון ואת מידת חומרתו לפי סולם של 1-5. עוצמת הסיכון נקבעת באמצעות הכפלת דרגת ההשפעה בדרגת הסבירות תוך התחשבות באופן התממשות הסיכון (Velocity). דרגת העוצמה נחלקת לשלושה טווחי ניהול: נמוך (1-3), בינוני (3) וגבוה (4-5), בהתאם למטריצת הסיכונים של החברה. תוכנית הפחתה מגובשת ביחס לכל סיכון המזוהה במסגרת תהליך ניהול הסיכונים הכולל והמחייב ניהול.

דיווחים בנוגע להתפתחות סיכונים ופעילויות להפחתתם נמסרים על בסיס חצי-שנתי להנהלת הקבוצה ולוועדת הכספים של הקבוצה, ועל בסיס שנתי לדירקטוריון.

עשייה זו תומכת בשניים מיעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא

  • צריכה וייצור אחראים (יעד 12)
  • שלום וצדק (יעד 16)