מניעת שחיתות והגנת הפרטיות – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס
מניעת שחיתות והגנת הפרטיות – קבוצת שטראוס

מניעת שחיתות והגנת הפרטיות

גלו עוד על מניעת שחיתות והגנת הפרטיות

מניעת שחיתות

כחברה גלובלית, הפועלת ביותר מ-20 מדינות ומעסיקה כ-16 אלף עובדים.ות, לקבוצת שטראוס פריסה רחבה. לכן, אנו מחויבים לוודא כי פעילותנו העסקית ברחבי העולם מתבצעת בהתאם לסטנדרטים המוסריים הגבוהים ביותר, ולהימנע מסיכונים אפשריים הקשורים לשחיתות. קבוצת שטראוס פועלת לפי כלל החוקים והתקנות למניעת שחיתות ולמניעת מתן שוחד החלים בכלל אזורי פעילותה, ובכלל זה החוק האמריקני למניעת שחיתות בחו"ל (FCPA, 1977) ,החוק הבריטי למניעת מתן שוחד (2010), וחוקים ותקנות נוספים. הפרה או הפרה למראית-עין של חוקים למניעת שחיתות עשויות לגרום נזק למוניטין של קבוצת שטראוס ושל עובדיה.ותיה, ולגרור ענישה הקבועה בחוק, ובכלל זה קנסות כספיים או מאסר. הפרה של החוקים למניעת שחיתות תוביל לנקיטת פעולה משמעתית נגד עובדים.ות, העשויה לכלול פיטורין (להרחבה ראו אמנת מניעת שוחד ושחיתות של הקבוצה). בשנת 2020 לא נרשמו אירועי שחיתות ושוחד מהותיים בקבוצה.

אתיקה, ציות ומניעת שחיתות

אנו מקפידים.ות לעמוד בדרישות כל החוקים והתקנות הרלוונטיים לפעילות שלנו, כמו גם בסטנדרטים הפנימיים של הארגון שלנו, בכל המדינות שבהן אנחנו פועלים. מנהלים.ות בקבוצת שטראוס אחראים.ות להיצמדות לתכניות אכיפה ולדיווח למנהלים.ות ולדירקטוריון או לוועדה המנהלת בהתאם. מבקר הפנים של קבוצת שטראוס מבצע ביקורות שוטפות להערכת היקף ההטמעה של תכניות האכיפה בחברה.

אנו עובדים.ות לפי הקוד האתי שלנו, הקיים ב 11-שפות, שמנחה את כל העובדים.ות לגבי ההתנהגות המצופה מהם בהיותם.ן חלק מקבוצת שטראוס. כל העובדים.ות החדשים עוברים הדרכה בנושא הקוד האתי, וכלל העובדים.ות עוברים הדרכת ריענון דו-שנתית. בכל יחידה עסקית ממונים.ות נאמני.ות אתיקה, שהם.ן נשות ואנשי הקשר לשאלות העובדים.ות ולדיווח על חשדות להפרות אתיקה. נאמני.ות האתיקה מבצעים.ות הדרכות אתיקה מקומיות ומוודאים עבודה לפי הנהלים.

אנו מנהלים.ות את עסקינו ביושרה, מבלי לנקוט בפעולות של שוחד. לפיכך, אנו לא נקבל או ניתן לכל אדם, במישרין או בעקיפין, כל דבר בעל ערך במטרה להשיג או להעניק יתרון המתקבל באמצעות התנהגות בלתי הולמת או כל יתרון בלתי הוגן אחר.

עובדים.ות רלוונטיים.ות משתתפים.ות בהדרכות אודות מדיניות הקבוצה למניעת שוחד ושחיתות וכן, אודות נהלים הספציפיים הנגזרים ממנה בנושאים של מתן וקבלת מתנות, תרומות והתקשרות באמצעות צדדים שלישיים שפועלים בשמנו. ההדרכות כוללות שיעורי הדרכה פרונטליים, הדרכה מקוונת ועדכונים שוטפים בנושא.

הקו החם לדיווחים אודות הפרות אפשרויות של הקוד האתי ו/או החוקים להם כפופה הקבוצה הוקם בשנת 2009, והוא מנוהל על-ידי מבקר הפנים של החברה מינואר 2011. אנו מעודדים את עובדי.ות קבוצת שטראוס ברחבי העולם לדווח לקו החם, ללא חשש מנקיטת פעולות נגדם.ן. כחלק מרענון התשתית האתית, חודשה גם פלטפורמת הקו החם. העדכון כלל הפיכת האתר לקל ונוח לשימוש וזמין לכל העובדים, במספר שפות, עם נוהל פנימי תומך. בשנת 2020, לא התקבלו פניות בקו החם.

אנחנו מדווחים באופן שקוף על השפעת הפעילות שלנו באמצעות דוח קיימות זה, המשמש גם כדיווח שנתי על התקדמותנו ליוזמת ה- Global Compact של האו"ם. אנחנו מאמינים בשקיפות כלפי מחזיקי העניין שלנו, ובאספקת כלל המידע הנדרש עבורם  לקבלת החלטות מושכלות בנוגע לקבוצת שטראוס. מעת לעת, אנו מפרסמים דיווחים נוספים או דיווחים מקומיים.

הגנה על מידע אישי

במקביל לדגש שניתן בעולם להגנה על מידע אישי של נושאי המידע, אנו פעלנו ומוסיפים לפעול לטובת הטמעת תחום הגנת הפרטיות בחברה, לרבות כתיבת נהלים ומדיניות בנושא, דרישה מהספקים להתחייב לסטנדרטים של שמירה על מידע אישי, ביצוע הדרכות עובדים בתפקידים המושפעים מדרישות החוק והתקנות להגנת הפרטיות. בנוסף, אנחנו מיישמים באדיקות את אמנת פרטיות המידע של קבוצת שטראוס, הקובעת את המטרות, הציפיות והעקרונות הבסיסיים שמשקפים את הגישה של שטראוס להגנה על מידע ולפרטיות (להרחבה ראו אמנת הגנת המידע והפרטיות של שטראוס).