ממשל תאגידי – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס

נכון לסוף שנת 2020, דירקטוריון קבוצת שטראוס מונה 12 חברים, מתוכם שבע נשים. אף אחד מחברי ומחברות הדירקטוריון לא כיהן.ה כמנהל.ת פעיל.ה בקבוצת שטראוס. מלבד יו"ר הדירקטוריון, שמונה דירקטורים.ות סווגו על ידי החברה כדירקטורי.ות בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם לתקנות החברות.

במהלך שנת 2020, פרש דירקטור אחד ומונתה דירקטורית אחת לדירקטוריון הקבוצה. בדירקטוריון החברה מכהנים שלושה דח"צים. בנוסף, מכהן בחברה דירקטור בלתי תלוי נוסף, כך שמניין הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בחברה עומד על ארבעה. הצורך לגייס חברי.ות  דירקטוריון יוצר הזדמנות לשלב כישורים חדשים וליצור הרכב וגיוון מיטביים בדירקטוריון. משימת הבחירה והמינוי של דירקטורים.ות היא תהליך מתמשך, המתמקד לא רק בגיוס של דירקטור.ית  בודד.ת, אלא גם בבחינת הרכב כלל הדירקטוריון. מטרתו של תהליך זה היא לוודא שבכל עת, הדירקטוריון מורכב מחברים.ות בעלי יכולות וכישורים מגוונים, אשר יוכלו להתמודד ביעילות עם ההזדמנויות והאתגרים העסקיים והאסטרטגיים הניצבים בפני קבוצת שטראוס. תהליך האיתור נעשה בשקיפות מלאה מול מחזיקי העניין, וכולל תקשור פנימי וחיצוני של תהליך האיתור, ושל הפרופילים שאנו מחפשים. כדי להרחיב את מעגלי החיפוש ולהביא להגוונה גדולה יותר של הרכב הדירקטוריון, אנו פונים למגוון רחב של מחזיקי עניין לרבות פנייה למנהיגים במגזרים שונים, וכן נעזרים בשירותים של חברת גיוס מתמחה. חברת הדירקטוריון החדשה שמונתה בשנת 2020, מביאה עימה ניסיון רחב בתחומי האסטרטגיה, טכנולוגיה, שיווק וניסיון ניהול בינלאומי.

בנוסף לתהליכים שאנו מנהלים.ות בקשר להרכב הדירקטוריון, אנו פועלים.ות בצורה אינטנסיבית בתחום ההכשרה של הדירקטורים, הן On-Boarding לדירקטורים חדשים והן תהליכי עדכון והעשרה לדירקטורים מכהנים.ות, כדי לוודא שדירקטורים יכירו בצורה טובה מאוד את החברה, את הסביבה העסקית בה היא פועלת, ואת הדרישות והציפיות מהם.ן.

במטרה לבחון ולשפר את האפקטיביות של עבודת הדירקטוריון, אנו מבצעים תהליכי הערכה עצמית של הדירקטוריון. בשנת 2020 ביצענו תהליך הערכה עצמית בלווי יועצת מומחית מארה"ב. התהליך בחן את אפקטיביות עבודת הדירקטוריון, הוועדות, והנהגה של יו"ר הדירקטוריון. כתוצר של התהליך, הוכנה תכנית פעולה לשיפור האפקטיביות של הדירקטוריון.

למידע נוסף אודות חברי הדירקטוריון החדשים שלנו, בקרו באתר שלנו.

למידע אודות ועדות הדירקטוריון, בקרו באתר שלנו.

חברי.ות הדירקטוריון מעודכנים.ות בכל עת בפעילויותיה של הקבוצה, והם.ן בקיאים.ות בפעילות ובמצב העסקי שלנו, כך שהם.ן יכולים.ות לתרום באופן יעיל ליצירת ערך לקבוצה ולמחזיקי.ות העניין שלה בטווח הארוך. בשנת 2020, בשל אילוצי משבר הקורונה, פעילות הדירקטוריון בוצעה בעיקר על גבי פלטפורמות דיגיטליות. בתקופה כזו של אי וודאות ושינויים מהירים, לדיווח ועדכון רציפים ובזמן, יש חשיבות רבה. חיזקנו את מערכות הדיווח הניהוליות בארגון, לרבות הגדלת היקף ותדירות העדכונים והדיווחים לדירקטוריון, כדי לתת לדירקטוריון תמונה רחבה על התפתחויות בחברה והתפתחויות בסביבה החיצונית. הדירקטוריון נרתם כדי לתמוך ולסייע להנהלה. הקמנו וועדת אד-הוק של הדירקטוריון שתלווה מקרוב את ההנהלה בכל ההיבטים של המשבר- ניהול סיכונים, הערכות ועדכון תכניות עבודה של החברה, הגנה על בריאות העובדים.ות, משאבי אנוש, וניהול תזרים מזומנים. בנוסף הגדלנו את תדירות ישיבות הדירקטוריון כדי לאפשר לדירקטורים להיות מעורבים ולעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות. במקביל אופן הפעילות של וועדות הדירקטוריון שונה. תכניות העבודה של הוועדות עודכנו כדי להתמקד בנושאים הקשורים למשבר, ובחלק מהוועדות הוגדלה תדירות הפגישות, כך לדוגמא, ועדת הביקורת ביצעה שינויים בתכנית העבודה השנתית לביקורת מלווה לניהול המשבר.

עשייה זו תומכת בשניים מיעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא

  • צריכה וייצור אחראים (יעד 12)
  • שלום וצדק (יעד 16)