אודות הדוח – קבוצת שטראוס לוגו שטראוס
אודות הדוח – קבוצת שטראוס

אודות הדוח

זהו דוח הקיימות ה-13 של קבוצת שטראוס. הדוח מתאר את השפעות הפעילות העסקית, החברתית והסביבתית של הקבוצה על מחזיקי.ות העניין שלה בשנת 2020. דוח זה הוכן בהתאם לתקני יוזמת הדיווח העולמיתGlobal Reporting Initiative (GRI)  ברמת דיווח Core. בנוסף, מייצג הדוח את הדיווח השנתי של הקבוצה ליוזמת ה- Global Compact של האו"ם, בה שטראוס חברה מ- 2008.

המידע בדוח זה מתייחס לשנה הקלנדרית 2020. דוח הקיימות המלא האחרון שלנו פורסם בשנת 2020 והתייחס לשנת 2019. בכוונתנו להמשיך לפרסם דוחות קיימות במתכונת שנתית.

בדוח זה, שמרנו על המסגרת וניתוח המהותיות שנבנו בשנת 2014, ובהתאם לעבודה אסטרטגית שנערכה במהלך 2019 ועבודת תיקוף פנימי, מצאנו כי היא עדיין רלוונטית כיום. גבולותיו של דוח זה נותרו ללא שינוי – הדוח עוסק בכלל החברות שבקבוצת שטראוס הנמצאות בשליטתנו התפעולית, ובכלל זה מיזמים משותפים המדווחים כישויות מלאות. לא בוצעו תיקונים רטרואקטיביים מהותיים לנתונים שהוצגו בדוחות הקודמים. התאמות קלות שנעשו מצוינות ליד הנתונים כפי שהם מוצגים.

דוח הקיימות לשנת 2020 אינו חלק מהדוחות הכספיים, הדוחות המידיים, או הדוחות התקופתיים של קבוצת שטראוס. במקרה של אי-התאמה בין האמור בדוח זה לבין הדוחות המוזכרים לעיל, הנוסח בדוחות הכספיים הוא המחייב.

אנו מודים לכם על התעניינותכם בדוח זה ונשמח לקבל מכם משוב עליו.

אנא צרו קשר עם:

שי ביאליק

מנהלת קיימות גלובלית ואתיקה, קבוצת שטראוס

Shay.Bialik@strauss-group.com

טלפון: 03-6752400

www.strauss-group.com